VLTAVA - internetová galerie historických fotografií z Povltaví, se zvláštním zřetelem na Povltaví střední

WebArchiv - archiv českého webu

Vrané nad Vltavou


Článek uveřejněný v měsíčníku VLTAVSKÉ PROUDY, č. 6, ze dne 24. června 1937


PRESIDENT REPUBLIKY VE STŘEDOVLTAVÍ

Po jarní utěšující zprávě o úředním vypsání a nastávajícím zadání stavby 20 m stupně ve Štěchovicích, přišla zpráva, náš kraj středovltavský povznášející, o brzké návštěvě a prohlídce stupně ve Vraném panem presidentem dr. Ed. Benešem.

A také skutečně dne 24. května pan president s chotí Hanou Benešovou vypravil se odpoledne k návštěvě zdymadla u Vraného a památek ostrova kilianského i rekreačního táboru čsl. obce turistické u Davle.

Přesně o ½ 3. hodině nastoupil pan president a jeho průvod na parník "Hradčany" (po prvé řízený lodním kapitánem Daňhelkou) v komoře smíchovské (jezu Šítkovského), kde byl uvítán inž. Hanáčkem, presidentem Č.P.S.L. V průvodu pana presidenta účastnili se jízdy páni ministři: veřejných prací inž. J. Dostálek, min. obchodu Najman, min. sociální péče inž. Nečas, se všemi svými odbornými přednosty. Z kanceláře pana presidenta byli přítomni ministr Dr. Strimpl, sekční šéf Dr. Schiesl a min. rada inž. Člupek a z min. veřejných prací sekční šéfové inženýři Syrovátka, Rousek, Koláček, ministerský rada inž. Bartovský a tajemník p. ministra veřejných prací vl. rada Vrbický a Dr. Adam, se zástupci příslušných úřadů počtem více než 60 osob. Dále zájezdu byli přítomni: zemský president Dr. Sobotka, předseda ústředí elektráren poslanec Hampl, náměstek primátora a předseda Vltavského komité Dr. Al. Štůla, předseda pražských Elektrických podniků zplnomocněný ministr inž. Mölzer, a pak celé předsednictvo Čsl. plavební společnosti labské v čele s inž. Hanáčkem.

Při jízdě doprovázen byl parník inspekčním člunem plavebního úřadu a motorovým člunem paroplavební společnosti. Průběhem jízdy slavnostně vyzdobeného parníku podávány panu presidentovi výklady o splavňovacích projektech ministrem veřejných prací inž. Dostálkem a o pracích na Vltavě projektantem staveb min. radou inž. Bartovským. Ministr veřejných prací vyložil význam plavby z Prahy do Hamburku a prodloužení vodní trati vltavské z Prahy k jihu. Začalo se již před 40 lety na Labi. K hranicím severním od Mělníka jest již hotovo 11 zdymadel, 2 elektrárny nákladem 680 mil. Kč. Od Mělníka k Jaroměři upravuje se Labe už po 30 let nákladem 750 mil. Kč. Je tu 17 zdymadel a 6 elektráren na 111 km labských. Nyní konají se práce ke Kolínu. Na Vltavě vyžadovaly si přípravné práce 6 let jednání pro stupeň Štěchovický a pro říční trať Praha - Kamýk rozdělenou ve 4 úseky: vyrovnávací stupeň vranský již hotový o výkonu 60 mil. Kwh; letos začnou se Štěchovice s elektrárnou do r. 1942 s 90 mil. Kwh, pak přijdou Slapy a Zvírotice. Štěchovickou přehradou zmírňují se velké vody, dříve hrozící Praze. Dále na Vltavě upravují se i jezy v Hluboké a Budějovicích. Velký význam budou míti zdrže i pro zlepšení vodních stavů na Labi a pak i budoucí přehrada 40 m v Křivoklátě na Berounce zapůsobí i na jakost vody vltavské pro Prahu.

Slavnostní výzdobu zdymadla a elektrárny ve Vraném organizoval tech. rada ing. Schück. Když o ½ 5. hod. parník vplul do komory a vlny vyzvedly loď až k hornější hraně komory, vystoupil p. president a přijal nejdříve hlášení okresního hejtmana Dr. Jarosl. Svobody za okres Praha - venkov a na to správy zdymadla. V připraveném stanu vyslechl podrobný výklad min. rady inž. J. Bartovského o zdymadle ve Vraném.

Stavby ve Vraném stály 150 milionů Kč (z vodohospodářského fondu 125 mil. Kč a od nájemce elektrárny 25 milionů Kč). Z této investice použito 65% na stavební práce, 25% připadlo strojírnám a 10% na výkup pozemků. Bylo zaměstnáno po 5 roků průměrně 1500 dělníků, jimž na mzdách vyplaceno 75 mil. Kč. Zdymadlem zlepšena plavba. Největší plavba komorou za 1 den: 13 parníků, 20 lodí, 24 vorů, 825 kanoí a lodic.

Velký význam má dodávka elektrické energie. Výroba jest 60 mil. kWh a největší výkon 13.400 kWh. Elektrárnou ve Štěchovicích, kde se letos začne stavěti 20 m přehrada, zvětší se výroba síly o 90 mil. kWh a výkon o 22.000 kW a příjem státní pokladny z pronájmu vodní síly o 5 mil. Kč ročně. Investici 120 mil. Kč uhradí vodohospodářský fond 92 mil. Kč, a Ústřední elektrárny 28 mil. Kč. Pozemky, budovy, živnosti a obchod v oblasti jezera vranského zhodnoceny o 60 mil. Kč, t. j. o 50% investice zdymadla vranského, soukromý stavební ruch, vyvolaný úpravami Vltavy od Vraného do Štěchovic, Sázavy do Pikovic, činil do r. 1936 celkem asi 25 mil. Kč. Po výkladu, jehož zúčastnil se též vrch. ředitel Ú. E. inž. Šembera, nastoupena prohlídka celého díla a elektrárny.

Za jásavého provolávání slávy občany a školní mládeží obce Vrané přešel pan president i celý průvod opět na parník, který o ½ 6. hod. plul k Davli, vítán jsa se břehů shromážděným občanstvem. Ostrov kiliánský (nyní státem na 30 let pronajatý Čsl. klubu turistů) byl jen s lodi prohlédnut. Zvláštní pozornost věnována zbylým památkám po bývalém klášteře z dob Boleslava II. (z r. 999), které vykopávkami státního ústavu archeologického před léty úplným půdorysem byly zjištěny. Krásné prostory ostatní věnovány jsou nyní rekreaci. Pro pokročilý čas vrátil se pak pan president do Prahy autem po vltavské silnici.

Z projevů uspokojení o úpravách Vltavy, které hlava státu při prohlídce stavby i na lodi vyslovila, má občanstvo Povltaví naději na lepší časy, když při této první jízdě salonním parníkem pan president na poděkování pravil: "Chci podtrhnouti smysl budování naší plavby na Vltavě, neboť její význam obchodní a technický má větší význam nežli jenom místní pražský a má důležitost pro hospodářský život celého státu".


Vrané n./Vlt. - návštěva Dr. Edvarda Beneše / 24. 5. 1937

Vrané n./Vlt. - návštěva Dr. Edvarda Beneše / 24. 5. 1937

Vrané n./Vlt. - návštěva Dr. Edvarda Beneše / 24. 5. 1937